mv bkdfmkbdkfkmbkmdfkbmdmkbkmdfmkbmkdfmkbmkdfbmfdmbm dfmbmdfgmbfmgbmknkgfmkbnkgmfknmfmnmkfgmmgfnmbgf